إدارة نفايات صلبة

 

  Solid Waste Management

:Cource title

 

:Cource outlines

 

 

 

 

 

Now all students Can Download some of the cource PPT Presentations   

 

Download

Title

# Ch

Solid waste Cource Content

Ch 0

 SW Management in Developing Countries 

Ch 1 

   Waste Characterization

Ch 2 

 Collection and Transfer

Ch 3 

  Landfills

Ch 4

 Incineration

Ch

 

 

  #  Visitor