نظرية الإحتمالات 2011

September 10th, 2016

 

Probability Theory (STAT 2311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Old notes and exams

 

 

Spring 2007

 

 

Midterm Exam #1

 

 

Midterm Exam #2

 

 

Final Exam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spring 2008

 

Midterm Exam       Solution new

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter

 

 

Recommended Problems

 

 

Homework Problems

 

 

2:     Probability

 

 

3, 4, 6, 8-10,12,14-17, 21, 24, 25, 54, 55, 58, 61-67,70 72, 76, 78, 80, 82-86, 88, 95, 97, 98, 102, 121,122,131,144,145

 

 

 

 

 

3:     Discrete Random Variables and Their Probability Distributions

 

 

1, 2, 3, 6, 10, 15, 16, 20, 23-26, 28 ,29, 32, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 50-52, 54-57, 66, 67, 72-78, 80, 84-88, 91, 95, 97-101,103,106,110,114-121,123-127,131-135

 

 

 Solutions

 

 

4:    Continuous Random Variables and Their Probability Distributions

 

 

 4-33, 37-44, 67-74, 76-78, 81-88, 91-101, 104, 108-113

 

 

 Solutions

 

 

5: Multivariate Probability Distributions

 

 

 5.1, 4-7, 9-18, 20-32, 37-40, 42-56, 62, 64-71,75, 77-82, 84, 86,87, 89-94, 122-124

 

 

 Solutions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Probability 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.