إحصاء ومنهجية بحث 2010

September 10th, 2016

Statistics and Research Methodology (MBAG 6301)


 


Fall 2007


 


Instructor Dr. Samir Khaled Safi


E-mail samirsafi@gmail.com


Website http//www.iugaza.edu/emp/ssafi


 


Statistics Part


Syllabus


 


SPSS Notes


 


Kellers Book Notes


 


Graphical Descriptive Techniques                                                      PDF        


Numerical Descriptive Techniques                                                     PDF        


Introduction to Hypothesis Testing                                                     PDF        


Inference About a Population                                                             PDF        


Inference About Comparing Two Populations                                    PDF        


Analysis of Variance                                                                          PDF        


Chi-Square Tests                                                                              PDF        


Simple Linear Regression and Correlation                                          PDF        


Multiple Regression Analysis                                                             PDF        


Nonparametric Statistics                                                                    PDF        


 


Lecture Notes:


Introduction and Numerical Descriptive Techniques


 


Hypotheses Testing


 


Chi-Square Test 1


 


Chi-Square Test by SPSS


 


One Way Anlysis of Variance (ANOVA)


 


 

 Practice Exam


 Practice Exam – arabicSpring 2008Final Practice Exam new


 


Comments are closed.